Bronnenlijst

Hieronder vind je een lijst van alle gebruikte bronnen.

Abadeer, A. SZ. (2015). Norms and Gender Discrimination in the Arab World. New York: Palgrave Macmilan.

Abidin, R.R. (1997). The Parenting Stress Index: a measure of the parent-child system. In C.P. Zalaquett & R.J. Woods (Eds.), Evaluating stress (pp. 277-291). Lathan, md: University Press of America.

Alderweireldt, T., Van Assche, C., Collaert, R., Van Steen, J. (1995). Discriminatie. Oostmalle: De Sikkel.

Altman, N. (2006). Whiteness. Psychoanalytic Quaterly, 75, 45-72.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy, and Law, 16, 39-55.
Antonius, R. (2008). Un racisme "respectable". Online: http://lib.ugent.be/catalog/ebk01:3680000000165642

ANDRIESSEN I., NIEVERS E. & DAGEVOS J.( 2012) op de achterstand: discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. den haag: sociaal en cultureel planbureau

Bateman, A. & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization, based treatment. New York: Oxford University Press.

Baubet, T., Sturm, G., Bouaziz, N., Taïeb, O. (2008). L’approche transculturelle en psycho-oncologie. Psycho-Oncologie, Volume 2, p234-241.

Baumeister, R.F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K.D. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5, 323-370.

Barnoski, R. (2004b). Assessing risk for re-offense: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia, wa: Washington State Institute for Public Policy.

Barnoski, R. (2004a). Washington State Juvenile Court Assessment Manual, Version 2.1. Olympia: Washington State Institute for Public Policy.

Becker, H.A. (1992). Generaties en hun kansen. Amsterdam: Meulenhof.

BERGMANS, E. ( 31 maart 2015) De Wever aangeklaagd wegens racisme en discriminatie.
Het nieuwsblad. Geraadpleegd via: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150330_01607068BOONE, R. (2010) Antiracismewet schiet haar doel voorbij, De juristenkrant : een actuele kijk op recht.202 . 6-7

Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., & Crijnen, A. M. (2002). Prevalence and determinants of minor psychiatric disorder in Turkish immigrants living in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, 118-124.

Bijzijn (2011) p. 22 Pijnklachten eigen ras beter behandeld

Billiet, J., Eisinga, R. & Scheepers, P. (1995). ‘Ethnocentrism in the low countries: a comparative perspective.’ New Community, 22(3): 401-416.

Billiet, J., Carton, A.(1992). Etnocentrisme en kerkelijke betrokkenheid. Karakter: tijdschrift van wetenschap,46,57-89

Billiet, J., De Witte, H.(1991).Naar racisme neigende houdingen in Vlaanderen: typologie en maatschappelijke achtergronden.Cultuur en migratie,1,25-62
Boelhouwers, K., & Van der Veldt, M. C. A. (2000). Allochtone cliënten binnen de jeugdzorg in aantal. Een literatuurstudie. Utrecht: NIZW.

Blokland, A. van (2006). Van stagnatie naar integratie. Vignetten uit het therapieproces. In
W. J. Gomperts & G. I.E. Veen (red.), Migratie in psychoanalyse. Over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen (pp. 18-29). Assen: Van Gorcum.

Blokland, A. van & Colijn, N. (2009). De geracialiseerde innerlijke wereld. In M. Thys &
W. J. Gomperts (red.), Vergezichten. Transculturele psychoanalyse (pp. 235-247). Antwerpen/, Apeldoorn: Garant.

Boomstra, R., & Wennink, J. (2001). Intercultureel kwaliteitsbeleid voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Migrantenstudies, 2, 85-98

Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2000) Medeburgers en landgenoten: jaarverslag 1999 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme als orgaan overeenkomstig artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (2014). Geraadpleegd op 15 december 15 op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024218&param=informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen (2015). Geraadpleegd op 15 december ’15 op http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1025675.html

Bijl, R. V., Blom M., Oudhof, J., & Bakker, B. M. F. (2006). Criminaliteit, etniciteit en demografische ontwikkeling. Justitiële verkenningen, 32 (3), 55-74.

Blom, M., & Van der Laan, A. M. (2007). Monitor Jeugd Terecht 2007. Den Haag: wodc.

CHARLIER,P. (8 december 2015). Islamofobie is een prangend aandachtspunt bij de politie.
De morgen. Geraadpleegd via: http://www.diversiteit.be/islamofobie-een-prangend-aandachtspunt-bij-de-politie-opinie

Cheung, G.W., & Rensvold, R.B. (1998). Cross-cultural comparisons using non-invariant measurement items. Applied Behavioral Science Review, 6, 93-110.

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.(22/04/2009). Nieuwe cijfers over het racisme in de EU. Geraadpleegd op 15 december 2015, op http://www.diversiteit.be/nieuwe-cijfers-over-het-racisme-de-eu

Chiland, C.(2008).Racisme et education.Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 56,188-194

Corthaut, T.(2009). EU ordre public [eindwerk]. KULeuven Rechtsgeleerdheid

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum.

Claeys, B. (2010). Integrated or discriminated ?: Een explorerend onderzoek naar de hedendaagse problemen van de Ugandese oudere in Kagando [Bachelor(Verpleegkunde, afstudeerrichting Ziekenhuisverpleegkunde)]. Kortrijk: KATHO. Departement Gezondheidszorg (HIVV).

De Lobel, P.(7 september 2015). Integratie is altijd nuttig. De Standaard. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Deneyer, M. (1988). Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden van 30 juli 1981 (B.S. (augustus 1981) [eindwerk]. KULeuven Rechtsgeleerdheid: afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie.

Deković, M., Janssens, J.M.A.M., & Van As, N.M.C. (2003). Family predictors of antisocial behavior in adolescence. Family Process, 42, 223-235

Deraeck, G (1994) Vreemd volk?: over integratie en uitsluiting van migranten en vluchtelingen

Deslé, E., Martens, A.,(1992). Gezichten van hedendaags racisme. Brussel: VUB press.

Dessin, D.(1 september 2015). De Belg van 1914 is niet de Syriër van 2015.De Standaard. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, opgemaakt te New York op 7 maart 1966, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgemaakt te New York op 18 december 1979 en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, opgemaakt te New York op 10 december 1984 (2013). Geraadpleegd op 15 december 15 op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023477&param=informatie

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (2013). Geraadpleegd op 15 december 15 op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023900&param=informatie

Deković, M., & Asscher, J. J. (2007). Interventies voor jongeren die antisociaal gedrag vertonen: Kenmerken, werkzame mechanismen en moderatoren van effectiviteit. Den Haag: wodc.

Dekovic, M., (2000). Opvoedingsproblemen in de (pre)adolescentie: implicaties voor onderzoek en hulpverlening. Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie., Jrg. 21 (2000) nr. 3, p. 193-210.

Distelbrink, M. (1998). Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum.

Distelbrink, M. (2000). Opvoeden zonder man. Assen: Van Gorcum

Eldering, L. (2002). Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Rotterdam: Lemniscaat.

Elchardus, M., De Groof, S. & Smits, W. (2008). ‘Rational fear or represented malaise. A crucial test of two paradigms explaining fear of crime.’ Sociological Perspectives, 51(3): 453 – 471.

Één (Prod.). (2007). Een les in discriminatie [Documentaire]. België: Brussel

Elliott, J. (Conceptor) & VRT Canvas (Producer). (2010). Lessen in discriminatie [DVD-video]. VRT Canvas.

FAES, P. (2005). De zaak tegen het Vlaams Blok: over racisme en politiek misdrijf.
Katholieke Hogeschool Kempen,

Ferrari, A.M. (2002). The impact of culture upon child rearing practices and definitions of maltreatment. Child Abuse and Neglect, 26, 793-813.

Furman, W. (1996). The measurement of friendship perceptions: Conceptual and methodological issues. In W.M. Bukowski & A.F. Newcomb (Eds.),The company they keep: friendship in childhood and adolescence. Cambridge studies in social and emotional development (pp. 41-65). New York,ny: Cambridge University Press.

Fredrickson, G. M. (1997). The comparative imagination: on the history of racism, nationalism, and social movements George M. Fredrickson. Berkeley, Calif.: University of California Press.

Freud, S. (2006 [1930]). Het onbehagen in de cultuur. In Sigmund Freud, Werken, 9 (pp. 456-532). Amsterdam: Boom.

Freud, S. (2006 [1940]). De splitsing van het Ik in het afweerproces. In Sigmund Freud, Werken, 10 (pp. 514-517). Amsterdam: Boom.

Fuchs, M. (2003). ‘Rechtsextremismus von Jugendlichen. Zur Erkläringskraft verscheidener theoretischer Konzepte.’ Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 55(4): 654 – 678.

GEUIJEN,K. (1998) .multiculturalisme. Utrecht: lemma

Gardner, A. & Pritchard, M. (1977). Mourning, mummification and living with the dead.
British Journal of Psychiatry, 130, 23-28.

Gijselincks, C (2006) Kritisch realisme en sociologisch onderzoek: een analyse aan de hand van studies naar socialisatie in multi-etnische samenlevingen

Gomperts, W. J. & Veen, G. I.E. (red.) (2006). Migratie in psychoanalyse. Over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen. Assen: Van Gorcum.

Gomperts, W. J. (2006). Herkenning en verschil. Vijf jaar psychoanalytische therapie bij
migranten en vluchtelingen. In W. J. Gomperts & G. I.E. Veen (red.), Migratie in psychoanalyse. Over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen (pp. 30-52).Assen: Van Gorcum.

Gomperts, W. J. (2008). De verdubbeling van de wereld. Weerstand in de therapie bij
migratiegerelateerde tweedegeneratie identiteitsproblematiek. Tijdschrift voor Psychoanalyse,2, 83-96.

Gomperts, W. J. (2009). De kleine wereld van de spreekkamer. In M. Thys & W. J. Gomperts
(red.), Vergezichten. Over transculturele psychoanalyse (pp. 15-45). Antwerpen/Apeldoorn:
Garant.

Gelijke kansen. Geraadpleegd op 15 december 15 op http://www.gelijkekansen.be/

Gent: Liga voor Mensenrechten (2006). Racisme bestrijden: een praktische gids.

Hall, R. (2008). Racism in the 21st Century: An Emirical Analysis of Skin Color. Dordrecht: Springer.

Hendrickx, F. (2008). Discriminatie op de werkvloer en de wet van 10 mei 2007 [Chapter]. Antwerpen: Maklu.

Heuy, S. J. Jr., & Polo, A. J . (2008). Evidence-based psychosocial treatment for ethnic minority youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37, 262-301.

Hilbrand, S. & Nederland 3 (producer). (2013). Het Grote Racisme-experiment [DVD-video]. Hilversum: Nederland 3.

Hoeve, M., Semon, J., van der Laan, Peter, H., (2011). Maternal and paternal parenting styles: Unique and combined links to adolescent and early adult delinquency. Journal of Adolescence, 2011, Vol.34(5), pp.813-827.

Hoffman, E. (2009). Interculturele Gespreksvoering: Theorie en praktijk van het topoi-model. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hulst, H., & Bos, J. (1993). Pan i Rèspèt (Brood en respect). Criminaliteit van geïmmigreerde Curaçaose jongeren. Utrecht: oku.

Hagendoorn, L., & Hraba, J. (1987). Social distance towards Holland’s minorities: discrimina-tion against and among ethnic outgoups. Ethnic and racial studies, 12, 317-333.

Hibbert, A.,(2003). Extreem rechts en racisme. Leidschendam: Biblion.

Hilbrand, S., Nederland3.(2013). Het Grote Racisme-experiment [DVD]. Nederland: Hilversum.

Hofstede, G. (1984). Culture’s consequences. International differences in work-related values. London: Sage.

Hogewind, S.N., & Bakas, A. (2002). Stad in spanning: economische gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de vier grootste steden. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.

Hooghe, M., Reeskens, T., Stolle, D.(2006). Etnische diversiteit, etnocentrisme en vertrouwen in Europa. Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme,13,7-21.

Journal of International Migration and Intergration (2008)P. 111-113 Jean Renaud, Annick Germain et Xavier Leloup (dirs.), Racisme et Discrimination. Permanence et Résurgence d’un Phénomène Inavouable

Jacobs, D., Abts, K. & Phalet, K. (2001). ‘Verklaringen voor etnocentrisme. De rol van social kapitaal, social-economische onzekerheid, sociale integratie en gevoelens van discriminatie. Een verklaring.’ In Vlaanderen gepeild. De Vlaamse overheid en burgeronderzoek 2001. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, pp. 99-132.

Jennissen, R. P. W., & Blom, M. (2007). Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken. Den Haag: wodc.

Jonckheere, J. (2005). Personen met een handicap op de arbeidsmarkt en in de samenleving: een beschrijvend onderzoek naar het ervaren van discriminatie bij de ATB-doelgroep van West-Vlaanderen [Eindwerk TP/GP/AIP]. Kortrijk: Ipsoc.

Junger, M. (1989). Discrepancies between police and self-report data for Dutch racial minorities. British Journal of Criminology, 29, 273-283.

Junger, M. (1990). Delinquency and Ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys. Boston: Kluwer.
Kagitçibaşi, C., & Berry, J.W. (1989). Cross-cultural psychology: current research and trends. Annual Review of Psychology, 40, 493-531.

Kamanayo, G. (2006). Stop racisme, diversiteit is een realiteit! Het verdriet is van "A". De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), 97 (7), 61-64.

KRUMMEL,S.(2015). Migrant women, place and identity in contemporary women's writing.
722-738

Krebs, D.L. & Denton, K. (2006). ‘Explanatory limitations of cognitive-developmental approaches to morality.’ Psychological Review, 113(3): 672-675.

Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason
Aronson.

Klein, M. (1975 [1946]). Notes on some schizoïd mechanisms. In M. Klein (1975), Envy and
gratitude and other works, 1946-1963. New York: Free Press.

Kumpfer, K. L., Alvarado, R., Smith, P., & Bellamy, N. (2002). Cultural sensitity and adaptation in familybased prevention interventions. Prevention Science, 3, 241-246.
Nederland 3 (Prod.) & Hilbrand, S. (Reg.). (2013). Het Grote Racisme-experiment [Documentaire]. Nederland

Lefelon, P.(26 november 2015). Wel moslim, geen terrorist. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Lentin, A.(2011).What happens to anti-racism when we are post race? Feminist legal stud-ies,19,159-168

Loeber, R., Slot, W. N., & Sergeant, J. A. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Leary, K. (2006). How race is lived in the consulting room. The John Bowlby Memorial Lecture

Maatwerk (2014) P.34 diversiteit in een participatiesamenleving

Matus, J.C. (2005). Zorg op maat voor culturele en etnische minderheden. Leiderschap in zorg,1, 65-71.

MOERMAN, A. (2008). Racisme binnen het voetbalgebeuren. Plaag, verdedigingsmiddel of
gewoonte? Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

MURRAY,C.(2016). Racism and Mental Health. Encyclopedia of Mental Health. 1-12
(science direct)

Monshouwer, K., Smit, F., & Spruit, I. (2002). Alcohol, tabak en cannabisgebruik bij scholieren naar etnische achtergrond. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 172-177.

Moyaert, K.(2001). Toepassing van de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden [eindwerk]. KHBO Dep. HW&B

Nijsten, C. (1998). Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum.

Nieuwe cijfers over het racisme in de EU. (2009). Geraadpleegd op 15 december 15 op http://www.diversiteit.be/nieuwe-cijfers-over-het-racisme-de-eu

Non-discriminatiebeleid. Geraadpleegd op 15 december 15 op
http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Nondiscriminatiebeleid.aspx

Onderwijs en gezondheidszorg (2007) P. 143-147 culturele competenties in onderwijs in verpleging en verzorging

Onderwijskrant., Nr. 71 (april 1992) ; p. 11-18 Onderwijsbeleid t.a.v. migrantenleerlingen: een keerpunt ?

Paris Africain (2006)P. 105-139 High Expectations, Dashed Hopes: The Left and African Immigration, 1997–2002

Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum.

Pels, T. (2004). Een andere opvoedingsondersteuning voor islamitische ouders. Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector.pp18-25

Potvin, M.(2007). Responsabilité sociale, gestion de la diversité et lutte contre les discrimina-tions: des perspectives convergentes.Journal of International Migration and Intergration,8,441-467

Papadopoulos, R.K. (2002). Therapeutic care for refugees. No place like home. Londen: Karnac.

Puschmann, P. (2008). Discriminatie met dodelijke gevolgen: oversterfte onder Kosovaarse meisjes en vrouwen in de tweede helft van de twintigste eeuw [Artikel]. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Rohner, R.P., & Pettengill, S.M. (1985). Perceived parental acceptance-rejection and parental control among Korean adolescents. Child Development, 56, 524-528.

RONALD, E. (2008).l Racism in the 21st Century An Empirical Analysis of Skin Color

RONDEUX, N.(2002). Tegen racisme treed ik op.Brussel: Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken

Rondeux, N.,(2002). Tegen racisme treed ik op. Brussel: Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.

Rondeux, N (2002) Tegen racisme treed ik op

Rotterdam: Hartstocht en Heimwee Producties (2005) Een grap gaat op reis en andere verhalen: om discriminatie bespreekbaar te maken

Rowe, D.C., Vazsonyi, A.T., & Flannery, D.J. (1994). No more than skin deep: ethnic and racial similarity in developmental process. Psychological Review, 101, 396-413.

Radkiewicz, P. (2007). ‘Several reasons why social anomie and political alienation may influence ethnocentric attitudes. The compensating role of authoritarian-paranoid beliefs.’ Polish Psychological Bulletin, 38(1): 5-14.

Roguinski, J. (1947). La science sovietique dans la lutte contre le racism. Synthese, volume 6, p59-68.

Rooney, A. (2006). Rassenhaat. Corona: Etten-Leur.

Scheepers, P., Felling, A. & Peters, J. (1990). ‘Social conditions, authoritarianism and ethnocentrism: A theoretical model of the early Frankfurt School updated and tested.’ , 6: 15-29

Serrano, I. (2012). Diversiteit als norm: van discriminatie naar competentie [Eindwerk Sociaal Werk]. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Sevinç, F. & A. Verheugt-Pleiter (2009). Wij-cultuur, migratie en mentaliseren: een Turkse
casus. In M. Thys & W. J. Gomperts (red.), Vergezichten. Over transculturele psychoanalyse (pp.185-209). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Sjoerd, R (1990) Waarneming en interpretatie: vergaring en gebruik van etnografische informatie in Nederlands Nieuw Guinea (1950-1962)

Smelik, K. A. D. (2015). Antisemitisme: actualiteit van een historische ontwikkeling. Antwerpen: Garant.

Smith, H.F. (2006). Invisible racism. Psychoanalytic Quaterly, 75, 3, 3-19.

Sociaal maandblad arbeid., 62(2007)7/8 ; p. 277-287 Schadevergoeding: een effectieve sanctie op rassendiscriminatie in de sollicitatiefase?

Spencer, M. B. (2006). Revisiting the 1990 special issue on minority children: an editorial perspective 15 years later. Child Development, 77, 1149-1154.

Spielberg, S.(Prod.). (1998). La couleur pourpre [film]. France: Warner home video.

Srole, L. (1956). ‘Social integration and certain corrolaries: an exploratory study.’ American Sociological Review, 21: 709 – 716.

Stams, G.J.J.M., Buist, K.L., (2005). Ouderparticipatie, therapeutische alliantie en gedragsproblemen van het kind in dagbehandeling. Tijdschrift voor orthopedagogiek., Jrg. 44 (2005) nr. 2, p. 51-59.

Sterman, D. (1996). Een olijfboom op de ijsberg. Een transcultureel- psychiatrische visie op een behandeling van de problemen van jonge Noord-Afrikanen en hun families. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders.

Stevens, G. (2001, dec.). Emotionele en gedragsproblemen bij Marokkaanse kinderen in Nederland. Voorlopige resultaten van een epidemiologisch onderzoek. Studiedag Erasmus Universiteit Rotterdam.

Studies in Comparative International Development (2003) P.57-75 Contextualizing multiculturalism

T.,A.,(2004). een eiland in zee. wommelgem

T.,E.(2015). wie is charlie?:xenofobie en de nieuwe middenklasse. Amsterdam: de bezige bij
WILDEMEERSCH, D. Wisselwerk.(1993). Multiculturele vorming tussen
betrokkenheid en distantie. driemaandelijks tijdschrift voor sociaal-cultureel volwassenenwerk., 8 301-314

Thiery, Y. (2010). Discriminatie en verzekering - Economische efficiëntie en actuariële fairness getoetst aan het juridisch gelijkheidsbeginsel. [Dissertation]. Leuven: Lirias.

Tajfel, H. (Ed.) (1982). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Ten Haaf, P.G.J., Janssens, J.M.A.M., & Gerris, J.R.M. (1994). Child-rearing measures: convergent and discriminant validity. European Journal of Psychological Assessment, 10, 111-128.

Tesser, P. T. M., Merens, J. G. F., & Van Praag, C. S. (1999). Rapportage minderheden 1999: Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Den Haag: SCP.

Thijssen, P., Dierckx, D.(2011). Tussen contact en bedreiging: etnische diversiteit en etnocentrisme in Antwerpse buurten. Tijdschrift voor sociologie,32,153-176

Triandis, M. C., (1994). Culture and social behaviour. New York, St. Louis etc.: McGraw Hills, Inc.

Thys, M. (2009). Psyche en cultuur. Transculturele psychoanalyse tussen pathologiseren en
culturaliseren. In M. Thys & W. J. Gomperts (red.), Vergezichten. Transculturele psychoanalyse,(pp. 249-295). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Thys, M. & Gomperts, W. J. (red.), (2009). Vergezichten. Over transculturele psychoanalyse.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

UNESCO koerier., Nr. 147 (november 1985) ; p. 21-23 Tussen twee culturen in Groot-Brittannië: de strijd tegen rassendiscriminatie

Van de Poll, W. (08,12,2015). Racistisch geweld neemt snel toe. Trouw, p8.

Van der Put, C., Assink, M., Bindels, A., Stams, G., de Vries, S., (2013). Effectief vroegtijdig ingrijpen: een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam - Faculteit Pedagogische wetenschappen - Afdeling Forensische Orthopedagogiek.

Van der Put, C., Stams, G.J.J.M., Dekovic, M., Hoeve, M., & van der Laan, P.H. (2014). Etnische verschillen in risicofactoren. Kind & Adolescent, 35, 70-85.

VAN DINTER, F. Verlot, M. (1994). Ik beken kleur: werken rond het Europees paspoort
tegen racisme. Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Van Keulen, A. (2004). Jonge kinderen discrimineren niet?!: omgaan met diversiteit in kindercentra en op school. Amsterdam: SPW.

Vercruysse, D. (2005). Media en etnisch-culturele minderheden (eindwerk). IPSOC Kortrijk.

VERDONCK, S. , VANDUFFEL, K. , BOLLEN, G. , GAETHOFS, S. & PHILTJENS, S. (2008).
Hogeschool zonder racisme. Katholieke hogeschool limburg.

Verhulst, F.C., Van der Ende, J., & Koot, H.M. (1997). Handleiding voor de Youth Self-Report (ysr). Rotterdam: Academisch Ziekenhuis/Erasmus Universiteit, Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie.

Vinck, G (1979) Analyse van twee jeugdromans over rassendiscriminatie : ʾDe weggegeven jongenʾ van John Neufeld ; ʾHet grote onrechtʾ van Mireille Cottenjé

VOORHOOF, D. (2001). De bestraffing van het aanzetten tot racisme en vreemdelingenhaat
in België. Mondiaal nieuws, geraadpleegd op 21 oktober 2015, op http://www.mo.be/artikel/de-bestraffing-van-het-aanzetten-tot-racisme-en-vreemdelingenhaat-belgie

VOORHOOF, D. (2010). Openbaarheid van bestuur in België: een losse flodder. tijdschrift
voor een democratisch socialisme. 17. 56-61

Vrt Canvas (Prod.) & Jane, E. (Reg.). (2010). Lessen in discriminatie [Documentaire]. België

VW, E. (10,12,2015). Immokantoren discrimineren minder door praktijktesten. Het Laatste Nieuws, p12.

VOORHOOF, D.(2010). Audiovisuele media, reclame en minderjarigen: veel regels, maar
weinig toezicht.Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten. 11. 169-176

Vollebergh, W. (2003) Gemiste kansen, culturele diversiteit en de jeugdzorg. Kind en adolescent (2003) 24, pp136 – 144. DOI 10.1007/BF03060894

Vrielink, J., Claes, E.(2006).Racisme, strafrecht en herstelbemiddeling.Suggnomè: forum voor herstelrecht en bemiddeling,7,3-13

VRT één (Producer). (2012). Cyberhaat tegen moslims [DVD-video]. Brussel: VRT één.

VRT.(Prod.)(2012). Cyberhaat tegen moslims [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Één

WILLEMS, P. Inburgering en integratie. Lokale statistieken. Geraadpleegd via:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/domeinen/inburgering/kk_rapport_inburgering.html op 17 december 2015

Wissink, I.B. (2006). Parenting, friendship relations, and adolescent functioning in different ethnic groups. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam/sco-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (1) (31 juli 2002). Belgisch staatsblad

Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Errata (13 mei 2003). Belgisch staatsblad

Wet tot versterking van de wetgeving tegen het racisme. - Errata (14 mei 2003). Belgisch staatsblad

Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (5 juni 2007). Belgisch staatsblad

Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (2007). Geraadpleegd op 15 december 15 op http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

Wildemeersch, D .(1993). Multiculturele vorming tussen betrokkenheid en distantie. Driemaandelijks tijdschrift voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, 8 301-314.

Witte, F. (10,12,2015). Gouda stijgt en staat aan kop in lijst van meldingen racisme. Algemeen Dagblad/Groene Hart Gouda, p37.
Yasui, M., & Dishion, T.J. (2007). The ethnic context of child and adolescent problem behavior: implications for child and family interventions. Clinical Child and Family Psychology, 10, 137-179.

2005. In: K.White (ed.), nmasking race, culture and attachment in the psychoanalytic space
(p. 75-89). Londen: Karnac.