Wetten

Hieronder worden de relevantste wetten omtrent racisme weergegeven.

Wetten:

 • de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Kort samengevat kan je dit omschrijven als de antiracismewet. Dit betekent dat het in ons land verboden is om je racistisch uit te laten tegenover een minderheid of tegenover een bepaalde groep. De wet is in ons land ingevoegd in het jaar 1981.

 • Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
 • Wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd. (23 maart 1995). De Vlaamse Codex.
 • Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en <racisme>
 • Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (05/03/2014) Belgisch Staatsblad
 • Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits (20/05/2009) Belgisch Staatsblad
 • Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsook de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (25/06/1999) Belgisch Staatsblad
 • Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Errata (13 mei 2003). Belgisch staatsblad
 • Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (1) (31 juli 2002). Belgisch staatsblad
 • Wet tot versterking van de wetgeving tegen het racisme. - Errata (14 mei 2003). Belgisch staatsblad
 • Wet houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandelingvan personen ongeacht ras of etnische afstamming - 29 juni 2000
 • Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel- 29 juni 2014
 • Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en <racisme> onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
6.5_wet-en-regelgevingregister.jpg